shi e ten rinkusu homu


yoroshiku onegai shimasu


shi e ten rinkusu homu
guglielm@swissonline.ch